آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي يزدان پرست

1381/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدعلي سروش

1381/12/08

دبستان پسرانه سما

علي رضا چاهي نژاد

1385/12/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي علي زاده

1380/12/05

دبستان پسرانه سما

سينا افضلي مقدم

1384/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا مرتضوي

1380/12/06

دبستان پسرانه سما

حسين آذرنيا

1387/12/04

دبستان پسرانه سما

علي ناموسي

1387/12/06

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مسلمي نيا

1388/12/05

دبستان پسرانه سما

دانيال رنجبر

1385/12/01

دبستان پسرانه سما

اميرحسين عباسياني نسب

1388/12/07