آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

رضا زارعي

1386/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد مهربان آب الوان

1382/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد عسكري

1381/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش اطمينان

1380/11/08

دبستان پسرانه سما

پرهام بهادري

1385/11/01

دبستان پسرانه سما

سامان بيروني

1385/11/01

دبستان پسرانه سما

مجتبي حشم دار

1385/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد بهوندي

1380/11/08

دبستان پسرانه سما

ايليا نريموسائي

1388/11/07

دبستان پسرانه سما

حسين علويان

1386/11/04