آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

گروه سرود همگانی پرسش مهر

مسابقه: مسابقه سرود

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین عبدی

مسابقه: 50 سال برتر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرعباس مرشد بهبهانی

مسابقه: انشاءامام زمان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش سرنور

مسابقه: فرهنگی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین ماهی زاده

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد همایونی

مسابقه: ترتیل قرآن در سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل عادل

مسابقه: مسابقه خط

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

اوستا سلامتی

مسابقه: 50 سال برتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیررضا پراش

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مجتبی حشم دار

مسابقه: رشته ی مداد رنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین عبدالرحمانی

مسابقه: مسابقه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

گروه نقاشی همگانی

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرزاد حيدري

1383/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد همايوني

1382/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي بيروني

1381/05/01

دبستان پسرانه سما

مهدي طباخ نژاد

1389/05/07

دبستان پسرانه سما

رضا رسول نژاد

1388/05/03

دبستان پسرانه سما

حسين شمشيري

1387/05/06

دبستان پسرانه سما

رضا هدايت پور

1389/05/02

دبستان پسرانه سما

مهدي طيبي

1389/05/04