آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محسن شجاع پوریان

مسابقه: 50 سال برتر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

گروه نقاشی همگانی

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین عبدالرحمانی

مسابقه: مسابقه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش سرنور

مسابقه: فرهنگی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مجتبی حشم دار

مسابقه: رشته ی مداد رنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد همایونی

مسابقه: ترتیل قرآن در سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

اوستا سلامتی

مسابقه: 50 سال برتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرعباس مرشد بهبهانی

مسابقه: انشاءامام زمان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

گروه سرود همگانی پرسش مهر

مسابقه: مسابقه سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین لدنی

مسابقه: مفاهیم قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدهمایونی

مسابقه: ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا فتحی ماب

مسابقه: مسابقه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ياسين جوكار

1386/03/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد آقاجري پيوند

1381/03/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهزاد ابوعلي شمشيري

1383/03/14

دبستان پسرانه سما

محمدرضا عسكري

1387/03/15

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي بهبهاني مقدم

1381/03/13

دبستان پسرانه سما

محمدرضا شهروئي

1386/03/10

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد خادمي منفرد

1381/03/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين عزتيان

1383/03/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزبه پولاورفتح الهي

1383/03/15

دبستان پسرانه سما

آرمين روشمر

1389/03/12