آخرین اخبار مدارس


24 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ايليا بساك

1387/08/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل صالحي

1383/08/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل كياني پور

1387/08/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اصغر دهقان

1383/08/25

دبستان پسرانه سما

علي داوودي مهر

1389/08/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد رشيدي كتج

1382/08/29

دبستان پسرانه سما

آريا شفيعي

1387/08/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين چوپاني موخر

1381/08/27

دبستان پسرانه سما

علي رضا عسكري

1388/08/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد شكري

1382/08/28

دبستان پسرانه سما

سيدمحمدحسين مرتضوي

1389/08/24

دبستان پسرانه سما

آرتين شيرالي

1389/08/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين خيرالهي

1381/08/27

دبستان پسرانه سما

اميرحسين سازگار

1385/08/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا پورقاسم

1383/08/28