آخرین اخبار مدارس


10 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 دیدبستان پسرانه سما

01 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين ابوعلي

1386/10/28

دبستان پسرانه سما

علي رضا عسكري

1387/10/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ميثم قنواتي نسب

1383/10/29

دبستان پسرانه سما

محمدرضا اتيوك زاده

1389/10/27

دبستان پسرانه سما

محمد واحدمقدم

1387/10/29

دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

1385/10/27

دبستان پسرانه سما

مهدي اسديان

1387/10/29

دبستان پسرانه سما

محمدجواد پالاي

1387/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيداميرحسين پاكيزه

1383/10/29

دبستان پسرانه سما

سيداميررضا هاشمي تبار

1385/10/30

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل خاني

1388/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي گنج زاده

1381/10/24