آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرتان پورناصر

1391/02/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين شريفي پور

1383/02/08

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل وارسته

1387/02/06

دبستان پسرانه سما

حميدرضا عباسي

1386/02/05

دبستان پسرانه سما

آرتين پورناصر

1391/02/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسام آورنگ

1384/02/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد سيدي آب الوان

1385/02/02