آخرین اخبار مدارس


15 آذردبستان پسرانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

حسين سليماني

1386/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ساسان دليري

1381/09/22

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد گندمي

1382/09/17

دبستان پسرانه سما

كيان كلانتري

1384/09/18

دبستان پسرانه سما

علي رضا راود

1388/09/16

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد سليماني اصل

1388/09/21

دبستان پسرانه سما

محمدرضا شكرت

1384/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن سليماني اصل

1380/09/18