آخرین اخبار مدارس


01 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل وارسته

1387/02/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين فروزاني

1382/02/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين شريفي پور

1383/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين علي پوربهبهاني زاده

1383/02/08

دبستان پسرانه سما

حميدرضا عباسي

1386/02/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسام آورنگ

1384/02/05