آخرین اخبار مدارس


01 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

عرفان زارع دوست

مسابقه: طراحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین عبدالرحمانی

مسابقه: طراحی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سیدماهان طباطبائی

مسابقه: نقاشی(شغل آینده)

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرپاشا صفریان اصل

مسابقه: طراحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرپاشا صفریان اصل

مسابقه: طراحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رضا جغتائی

مسابقه: طراحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرپاشا صفریان اصل

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین فتاحی نژاد

مسابقه: طراحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرپاشا صفریان اصل

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ارشاد خردمند یگانه

مسابقه: قرآن و عترت(اذان)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: قرائت پسران

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: قرائت پسران

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي رضا رضائي

1382/03/25

دبستان پسرانه سما

احمدرضا طلائي چم خاني

1386/03/25

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل خليفات

1389/03/26