آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سينا افضلي مقدم

1384/12/06

دبستان پسرانه سما

علي ناموسي

1387/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا مرتضوي

1380/12/06

دبستان پسرانه سما

حسين آذرنيا

1387/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدعلي سروش

1381/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي علي زاده

1380/12/05

دبستان پسرانه سما

اميرحسين عباسياني نسب

1388/12/07

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مسلمي نيا

1388/12/05

دبستان پسرانه سما

دانيال رنجبر

1385/12/01

دبستان پسرانه سما

علي رضا چاهي نژاد

1385/12/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي يزدان پرست

1381/12/08