آخرین اخبار مدارس


01 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي حدادي

1384/07/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي ممل پورامير المؤمنين

1379/07/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اشكان ستوده

1382/07/26