آخرین اخبار مدارس


01 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي زكي پور

1388/09/16

دبستان پسرانه سما

علي رضا راود

1388/09/16

دبستان پسرانه سما

ماهان خادمي

1389/09/22

دبستان پسرانه سما

حسين سليماني

1386/09/17

دبستان پسرانه سما

اميررضا طيبي

1390/09/17

دبستان پسرانه سما

رضا جشاتي نژاد

1389/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا حاجي زاده بهبهاني

1384/09/19