آخرین اخبار مدارس


07 اردیبهشتدبستان دخترانه

04 اردیبهشتدبستان دخترانه

02 اردیبهشتدبستان دخترانه

20 فروردیندبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه

اشكان زارعي

1385/09/16

دبستان پسرانه

رضا جشاتي نژاد

1389/09/19

دبستان پسرانه

اميررضا طيبي

1390/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدرضا حاجي زاده بهبهاني

1384/09/19

دبستان پسرانه

ماهان خادمي

1389/09/22

دبیرستان دوره اول پسرانه

سروش آقاجري

1383/09/22

دبستان دخترانه

آتنا طيبي

1391/09/21