آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد بهوندي

1380/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد مهربان آب الوان

1382/11/08

دبستان پسرانه سما

پرهام بهادري

1385/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد عسكري

1381/11/05

دبستان پسرانه سما

مجتبي حشم دار

1385/11/01

دبستان پسرانه سما

رضا زارعي

1386/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش اطمينان

1380/11/08

دبستان پسرانه سما

ايليا نريموسائي

1388/11/07

دبستان پسرانه سما

حسين علويان

1386/11/04

دبستان پسرانه سما

سامان بيروني

1385/11/01