آخرین اخبار مدارس


01 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

21 بهمندبستان پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

جمعی از دانش آموزان

مسابقه: نقلشی همگانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد امین خوشرو-عرفان روشن

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

امیرپاشا صفریان اصل

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سرود گروهی

مسابقه: سرود جشنواه

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

گروهی از دانش آموزان

مسابقه: سرود همگانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: قرائت پسران

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی همتی

مسابقه: قصه گویی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: قرائت پسران

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

گروهی از دانش آموزان

مسابقه: تئاتر صحنه ای

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرپاشا صفریان اصل

مسابقه: طراحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدمتین هوشمندی

مسابقه: قصه خوانی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین فتاحی نژاد

مسابقه: طراحی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

مهدي دريس

1387/05/27

دبستان پسرانه سما

آيدين نيك روش

1388/05/25

دبستان پسرانه سما

ياسين رادي

1390/05/31

دبستان پسرانه سما

علي بهادرقنواتي

1387/05/24

دبستان پسرانه سما

سيداميدرضا حاصلي فر

1386/05/27

دبستان پسرانه سما

شايان فارسي پناه

1385/05/25

دبستان پسرانه سما

بابك آب سالار

1386/05/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پژمان آقاجري

1384/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا درخشان فر

1382/05/31

دبستان پسرانه سما

آرش مهران فر

1390/05/26

دبستان پسرانه سما

سپهر صدوقيان

1385/05/29

دبستان پسرانه سما

اميرعباس طيبي

1388/05/25

دبستان پسرانه سما

محمدامين بختياري زاده

1386/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا غلامي فضلي

1382/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبين صفا

1382/05/26

دبستان پسرانه سما

اميرحسين گچ كوبان

1388/05/30

دبستان پسرانه سما

مهدي رحماني

1387/05/27

دبستان پسرانه سما

محمد محمدي منفرد

1390/05/24