آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیرحسین ماهی زاده

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

رضا رضوان قشقائي

1389/01/02

دبستان پسرانه سما

مجتبي عسكري

1389/01/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين نجاريان

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حميدرضا تاج الدين

1381/01/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهنام ابوعلي شمشيري

1383/01/01

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل فرخ زاد

1387/01/08

دبستان پسرانه سما

سيد محمدمهدي ديده وري

1385/01/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا پناهيان لركي

1382/01/01

دبستان پسرانه سما

حيدر پاك

1386/01/06

دبستان پسرانه سما

مهدي رسام

1385/01/02