آخرین اخبار مدارس


21 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

19 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)